சாதி தோன்றியது எப்போது? அது யாரால் தோன்றியது? எதற்காக தோன்றியது?

சாதி ஒழியாமல் சமத்துவம் மலருமா?கேட்டவர் : கிச்சாபாரதி
நாள் : 19-Nov-16, 11:25 pm
0


மேலே