சாதி ஓழியுமா?


சாதி என்னும் சாபத்தை ஒழிக்க இச்சமுதாயம் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கலாம்?


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : ரசீன் இக்பால் , 16-Dec-16, 12:11 pm
Close (X)


மேலே