படைப்பு சமர்பிக்க

எழுத்து குழுமத்துக்கு
கவிதைகளை
சமர்பிக்க இயலவில்லை

படைப்பை சமர்பிக்க.

உள்ளீடு பொறி இல்லாததால்
கவி படைப்பதை சமர்பிக்க இயலவில்லை
எப்படி சமர்பிப்பது
என விளக்கம் அளிக்கவும்நாள் : 18-Sep-18, 2:09 pm
0


மேலே