அரசியல்

இன்றைய அரசியல் தரம் தாழ்ந்ததுக்கு காரணம்?

1. மக்களின் அறியாமை.

2. மக்களின் பொறுப்பின்மை

3. மக்களின் பேராசைகேட்டவர் : ஸ்பரிசன்
நாள் : 6-Sep-19, 7:17 pm
0


மேலே