காதல் என்றால் என்ன

காதல் என்றால் என்ன ?

1.பதின் வயதில் உடல் உணர்வுக்கூற்றில்
ஏற்படும் மாற்றத்தில் உருவாகும் மனதின் மெல்லிய சலனமா ?
அல்லது
2 . கவிஞர்கள் கவிதையில் காவியத்தில் எழுதும் மிகையா ?
அல்லது
3 . திரை நாயகர் நாயகியர் ஆடிப் பாடிக் காட்டும் நடனக் கலையா ?
அல்லது
4 . காமம் அல்லது SEX ன் முன்னுரையா ?கேட்டவர் : கவின் சாரலன்
நாள் : 28-Sep-23, 9:25 am
0


மேலே