உங்கள் மீது அன்பானவர்கள் உங்களை ஏமாற்ற முற்படுகையில், ஏமாற்றுகிறார்கள் படம்

உங்கள் மீது அன்பானவர்கள் உங்களை ஏமாற்ற முற்படுகையில், ஏமாற்றுகிறார்கள் என்று தெரிந்தாலும் கூட, ஏமாந்துதான் போங்களேன்!!! அவர்களின் மகிழ்ச்சிதான் எவ்வளவு பெரிய ஆனந்தமான விஷய நமக்கு... 

ஹாப்பி ஏப்ரல் ஃபூல்ஸ் டே!!

உங்கள் மீது அன்பானவர்கள் உங்களை ஏமாற்ற முற்படுகையில், ஏமாற்றுகிறார்கள் என்று தெரிந்தாலும் கூட, ஏமாந்துதான் போங்களேன்!!! அவர்களின் மகிழ்ச்சிதான் எவ்வளவு பெரிய ஆனந்தமான விஷய நமக்கு... ஹாப்பி ஏப்ரல் ஃபூல்ஸ் டே!!

Close (X)


மேலே