எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

அதிகமாக கருத்து பதிந்த எண்ணங்கள்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.


பாலா தமிழ் கடவுள்'s photo.

(2)இரண்டால் வந்து (2)இரண்டற கலந்து
(4)நான்கால் செல்கிறோம்...😭

(2+2=4)
ஆம்
(ம ர ண ம்)
என்னும் நால்வர்  

மேலும்

உண்மை 20-Jan-2020 10:33 am

உன் கார்மேக கருங்கூந்தலின்

             வளைவுகளின்
              நெளிவில்
   சிக்கிக் கொண்ட சீப்பாய்
               உன்னுள்
  நான் சிக்கிக்கொண்டேன்
              பெண்ணே

மேலும்

கார்மேகக் கூந்தல் கவிதைக் கற்பனை நயம் ஆஹா ! கூந்தல் சிறப்பு பற்றி நம் கேரள அழகிய பெண்களைப் பார்த்து உம் கவிதை மலர்ந்ததோ !! 20-Jan-2020 5:52 am

மேலே