என்னைக் கொள்ளையிட்ட கவிதை ஒன்று... தளத்தோழமைகள் வாசிக்க ரசிக்க.... படம்

சர்நா எண்ணம்

Close (X)


மேலே