உறங்கையிலே பானைகளை உருட்டுவது பூனை குணம். காண்பதற்கே உருப்படியாய் படம்

ஈஸ்வரன் ராஜாமணி எண்ணம்

Close (X)


மேலே