இந்த அறிவியல் உலகில் ஒருவனின் திறமையே மற்றொருவனின் வறுமைக்கு படம்

KESAVAN PURUSOTH எண்ணம்

Close (X)


மேலே