பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறாமல் படம்

தமிழ் செய்திகள் எண்ணம்

Close (X)


மேலே