நீரிறைத்தாலும் பாலை சோலையாகாது !நிமிர்த்தினாலும் நாய்வால் நிலைமாறாது !இமைமூடினாலும் வழியும்கண்ணீர் நிற்காது படம்

பழனி குமார் எண்ணம்

Close (X)


மேலே