மறந்தேன்..குருதியை குழைத்து பாலை தந்தாய் குடித்து வளர்ந்தேன்,இட்ட சாணத்தை படம்

Bala67 எண்ணம்

Close (X)


மேலே