ஆயுள்  வரம் கொடு கண்மணியே.. உன் கண்களில் சிக்கிசிங்கப் பல்லில் படம்

maha indu எண்ணம்

Close (X)


மேலே