என் கனவு ..... என் வாழ்க்கை ஒரு போதும் படம்

என் கனவு .....
என் வாழ்க்கை  ஒரு போதும்
அச்சடிச்ச காகிதம் சுமக்கும்
குப்பைத்தொட்டியாக  நகர கூடாது
என்பது மட்டுமே ........!

என் கனவு ..... என் வாழ்க்கை ஒரு போதும் அச்சடிச்ச காகிதம் சுமக்கும் குப்பைத்தொட்டியாக நகர கூடாது என்பது மட்டுமே ........!

Close (X)


மேலே