நம்மைகடந்துச்சென்றவர்களைக்காட்டிலும்நம்மெதிரேவாழ்ந்துமறைந்தவர்கள்அதிகம்...அவர்கள்விட்டுச்சென்றஅடையாளங்கள்,கூறிச்சென்றவார்த்தைகள் ,நீதிநெறிகள்,வாழ்ந்துக் காட்டியவழிமுறைகள் ,பயணம் செய்தபாதைகள்,அறிவுறுத்தியஅறவழிஆலோசனைகள் ,நல்வழிக்கொள்கைகள்,நாம் படம்

பழனி குமார் எண்ணம்

Close (X)


மேலே