மனிதனற்ற வெளி...______________________களை கொல்லிகள்கிருமி கொல்லுமென பயந்ததால்மாடு,ஆடுகளின் மந்தைவெளிசெழித்திருக்கிறதுஅள்ளி இறைத்தவன் படம்

Rozhan A.jiffry எண்ணம்

Close (X)


மேலே