பெருங்கதையொன்று மனப்பாடமாய் என்னுள்ளே.. விதையிட்டு.. வேர்முளைத்து..நீருண்டு..கிளைபூக்க..காத்திருக்கிறது..! வலியுணந்து கேட்பவர்க்கேஅது காயாவதும்.. கணியாவதுமாய்.. படம்

sathurthi எண்ணம்

Close (X)


மேலே