காலம் கடந்தும் இறகை போல மனம் இலகுவாகிறது,என்னவன் மீதுள்ள காதல் சிறிதேனும் குறையாததால்... படம்

Sabee60d884f179fe1 எண்ணம்

Close (X)


மேலே