வெறுமை.....------++++++------ஆயிரந் தேடிஆடியோடித் தேய்ந்துஆரவாரங்கண்டு.....தேடிய சொத்தும்தேடலின் வித்தும்தீர்ந்துபோக.....ஆசைகள் ஓய்ந்துஅனுபவந் தோய்ந்துஇனிமைகள் படம்

pirinthaa எண்ணம்

Close (X)


மேலே