விழியில் விழுந்து, இதயம் நுழைந்து, உயிரில் கலந்த உறவே!.. படம்

எழுத்து சூறாவளி எண்ணம்

Close (X)


மேலே