தனிமையேய் தேடுது இதயம் நீ என்னை தனிமையில் விட்டு படம்

தனிமையேய் தேடுது இதயம்
 நீ
 என்னை தனிமையில் 
 விட்டு சென்றதாலே
 என்னவோ........

தனிமையேய் தேடுது இதயம் நீ என்னை தனிமையில் விட்டு சென்றதாலே என்னவோ........

Close (X)


மேலே