கருணை செய்!!! கட்டுண்டு கிடக்கிறேன் உன் பாதங்களில் குனிந்து படம்

Dream killer BALU எண்ணம்

Close (X)


மேலே