பொதுவாக, இன்று யாரும் கவிதைகளைக் கவனமாகப் படிப்பதில்லை. அப்படியே படம்

பார்வைதாசன் எண்ணம்

Close (X)


மேலே