பச்சிலைபோல் குளிர்ந்த,உளம் இவர்பெற்றார்; ==பேரறிஞர் பழக்கம் பெற்றார்! விச்சைஎனும் படம்

காளியப்பன் எசேக்கியல் எண்ணம்

Close (X)


மேலே