வெற்றி என்பது எழிதல்ல. தோல்வி என்பது முடிவல்ல . படம்

tharsika எண்ணம்

Close (X)


மேலே