மனதி லுறுதி வேண்டும், வாக்கினி லேயினிமை வேண்டும்; நினைவு படம்

யாழ்மொழி எண்ணம்

Close (X)


மேலே