வாழ்க்கையில் பக்குவம் அடையவே இறைவன் கஷ்டங்களை கொடுக்கிறான். பக்குவத்தால் படம்

tamil haja எண்ணம்

Close (X)


மேலே