ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Liquid Crystal Display

liquid crystal display


நீர்மப் படிக ஒளித்திரை

தொலைக்காட்சியிலுள்ள ஒளித்திரையானது நீர்ம நிலையிலுள்ள படிகத்தால் செய்யப்பட்டதாகும்
திருத்து | நீக்கு

புதிய liquid crystal display சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add liquid crystal display Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே