ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Yearning

yearning


அதிக விருப்பம்


திருத்து | நீக்கு

yearning


மிக்க ஆவல்


திருத்து | நீக்கு

yearning


தாபம்


திருத்து | நீக்கு

yearning


ஏக்கம்


திருத்து | நீக்கு

புதிய yearning சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add yearning Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே