ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Yet

yet


இன்னும்


திருத்து | நீக்கு

yet


எனினும்


திருத்து | நீக்கு

yet


இதுவரை


திருத்து | நீக்கு

yet


இருப்பினும்


திருத்து | நீக்கு

புதிய yet சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add yet Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே