ஆ எழுதுவது எப்படி?

உயிரெழுத்து 'ஆ' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

உயிரெழுத்து ஆ எழுதும் முறை
ஆ « ஆடு

தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Uyireluthukkal online.


மேலே