தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் (Tamil Uyireluthukkal)

தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் (Tamil Uyireluthukkal) மொத்தம் 12. உயிர் எழுத்து தனித்து இயங்கும் சொல் ஆகும் (ஈ, மா, வை) உயிரெழுத்து இல்லாத சொல் எந்த மொழியிலும் இல்லை.

எழுத்துபெயர்சொல்
கரம் ம்மா
காரம் டு
கரம் லை
காரம் ட்டி
கரம் ரல்
காரம் ஞ்சல்
கரம் லி
காரம் ணி
காரம் ந்து
கரம் ட்டகம்
காரம் ணான்
ஒள ளகாரம் வையார்

எழுத்து.காம் இணையத்தள புத்தகம் வழியாக 12 தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள், பிறருக்கும் கற்பி. Learn tamil uyir eluthukkal online.


மேலே