கிரந்த எழுத்துக்கள் (Grantha eluthukkal)

கிரந்த எழுத்துக்கள் தென்னிந்தியாவில், குறிப்பாக தமிழ் நாட்டில் சமஸ்கிருத மொழியை எழுதப் பயன்பட்ட வரி வடிவங்களாகும். 'ஜ', 'ஷ', 'ஸ', 'ஹ' ,'க்ஷ' போன்ற கிரந்த எழுத்துக்கள் ஆங்கில மற்றும் அறிவியல் சொற்களையும், வடமொழிச் சொற்களையும் பிறமொழிச் சொற்களையும் குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

எழுத்து.காம் இணையத்தள புத்தகம் வழியாக தமிழ் கிரந்த எழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள், பிறருக்கும் கற்பி. Learn tamil grantha eluthukkal online.


மேலே