உ எழுதுவது எப்படி?

உயிரெழுத்து 'உ' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

உயிரெழுத்து உ எழுதும் முறை
உ « உரல்

தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Uyireluthukkal online.


மேலே