ஊ எழுதுவது எப்படி?

உயிரெழுத்து 'ஊ' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

உயிரெழுத்து ஊ எழுதும் முறை
ஊ « ஊஞ்சல்

தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Uyireluthukkal online.


மேலே