ஒள எழுதுவது எப்படி?

உயிரெழுத்து 'ஒள' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

உயிரெழுத்து ஒள எழுதும் முறை
ஒள « ஔவையார்

தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Uyireluthukkal online.


மேலே