ஓ எழுதுவது எப்படி?

உயிரெழுத்து 'ஓ' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

உயிரெழுத்து ஓ எழுதும் முறை
ஓ « ஓணான்

தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Uyireluthukkal online.


மேலே