ந் எழுதுவது எப்படி?

மெய்யெழுத்து 'ந்' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

மெய்யெழுத்து ந் எழுதும் முறை
ந் « பந்து

தமிழ் மெய்யெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Meieluthukkal online.


மேலே