ப் எழுதுவது எப்படி?

மெய்யெழுத்து 'ப்' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

மெய்யெழுத்து ப் எழுதும் முறை
ப் « கப்பல்

தமிழ் மெய்யெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Meieluthukkal online.


மேலே