ய் எழுதுவது எப்படி?

மெய்யெழுத்து 'ய்' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

மெய்யெழுத்து ய் எழுதும் முறை
ய் « நாய்

தமிழ் மெய்யெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Meieluthukkal online.


மேலே