வ் எழுதுவது எப்படி?

மெய்யெழுத்து 'வ்' எழுதும் முறை வரைகலை படத்துடன்.

மெய்யெழுத்து வ் எழுதும் முறை
வ் « வவ்வால்

தமிழ் மெய்யெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Meieluthukkal online.


மேலே