மெய்யியல் கேள்வி பதில்கள்

(மெய்யியல் Questions and Answers)


மெய்யியல் கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
உணர்வு என்றால் என்ன ?
 மெய்யியல்
6 நியதியின் கிறுக்கல்
15-Jun-19

மெய்யியல் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்


மேலே