மோ உயிர்மெய்யெழுத்து (Uyirmeieluthu)

மோ
மோ

தமிழ் உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள் கற்றுக்கொள். Learn tamil Uyirmeieluthukkal online.


திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே