நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் - பசப்புறுபருவரல்

குறள் - 1181
நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்தவென்
பண்பியார்க்கு உரைக்கோ பிற.

Translation :


I willed my lover absent should remain;
Of pining's sickly hue to whom shall I complain?


Explanation :


I who (then) consented to the absence of my loving lord, to whom can I (now) relate the fact of my having turned sallow.

எழுத்து வாக்கியம் :

விரும்பிய காதலர்க்கு அன்று பிரிவை உடன்பட்டேன்; பிரிந்தபின் பசலை உற்ற என் தன்மையை வேறு யார்க்குச் சென்று சொல்வேன்?

நடை வாக்கியம் :

என்னை விரும்பிய என்னவர் பிரியச் சம்மதித்த நான், அவர் பிரிவைத் தாங்காமல் பசலை கொண்ட என் மேனியின் இயல்பை யாரிடம் போய்ச் சொல்வேன்?
திருவள்ளுவர் (Thiruvalluvar) திருக்குறளை அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பால்களை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார். திருக்குறள் (Thirukkural) மொத்தம் 12000 சொற்களில் பாடப்பட்டது.


அறத்துப்பால்
தந்தை மகற்காற்று நன்றி அவையத்து
முந்தி இருப்பச் செயல்

பொருட்பால்
இன்மையின் இன்னா துடைமை முறைசெய்யா
மன்னவன் கோற்கீழ்ப் படின்.

காமத்துப்பால்
புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை.
மேலே