களவினா லாகிய ஆக்கம் - கள்ளாமை

குறள் - 283
களவினா லாகிய ஆக்கம் அளவிறந்
தாவது போலக் கெடும்.

Translation :


The gain that comes by fraud, although it seems to grow
With limitless increase, to ruin swift shall go.


Explanation :


The property, which is acquired by fraud, will entirely perish, even while it seems to increase.

எழுத்து வாக்கியம் :

களவு செய்து பொருள் கொள்வதால் உண்டாகிய ஆக்கம் பெருகுவது போல் தோன்றி இயல்பாக இருக்க வேண்டிய அளவையும் கடந்து கெட்டு விடும்.

நடை வாக்கியம் :

திருடுவதால் வரும் செல்வம், பெருகுவது போலத் தோன்றி விரைவில் அழியும்.
திருவள்ளுவர் (Thiruvalluvar) திருக்குறளை அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பால்களை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார். திருக்குறள் (Thirukkural) மொத்தம் 12000 சொற்களில் பாடப்பட்டது.


அறத்துப்பால்
இன்னா எனத்தா னுணர்ந்தவை துன்னாமை
வேண்டும் பிறன்கட் செயல்.

பொருட்பால்
பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்.

காமத்துப்பால்
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவுள்ளிக்
கோடுகொ டேறுமென் நெஞ்சு.
மேலே