ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் - அவாவறுத்தல்

குறள் - 370
ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே
பேரா இயற்கை தரும்.

Translation :


Drive from thy soul desire insatiate;
Straight'way is gained the moveless blissful state.


Explanation :


The removal of desire, whose nature it is never to be satisfied, will immediately confer a nature that can never be changed.

எழுத்து வாக்கியம் :

ஒருபோதும் நிரம்பாத தன்மை உடைய அவாவை ஒழித்தால் ஒழித்த அந்நிலையே எப்போதும் மாறாதிருக்கும் இன்ப வாழ்வைத் தரும்.

நடை வாக்கியம் :

ஒரு காலமும் முடிவு பெறாத குணத்தை உடைய ஆ‌சையை விட்டுவிட்டால், அதுவே ஒருவனுக்கு நிலைத்து வாழும் இயல்பைக் கொடுக்கும்.
திருவள்ளுவர் (Thiruvalluvar) திருக்குறளை அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பால்களை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார். திருக்குறள் (Thirukkural) மொத்தம் 12000 சொற்களில் பாடப்பட்டது.


அறத்துப்பால்
நோயெல்லா நோய்செய்தார் மேலவா நோய்செய்யார்
நோயின்மை வேண்டு பவர்.

பொருட்பால்
வாரி பெருக்கி வளம்படுத் துற்றவை
ஆராய்வான் செய்க வினை.

காமத்துப்பால்
கெட்டார்க்கு நட்டார்இல் என்பதோ நெஞ்சேநீ
பெட்டாங்கு அவர்பின் செலல்.
மேலே