அழிவின்றி அறைபோகா தாகி - படைமாட்சி

குறள் - 764
அழிவின்றி அறைபோகா தாகி வழிவந்த
வன்க ணதுவே படை.

Translation :


That is a host, by no defeats, by no desertions shamed,
For old hereditary courage famed.


Explanation :


That indeed is an army which has stood firm of old without suffering destruction or deserting (to the enemy).

எழுத்து வாக்கியம் :

(போர் முனையில்) அழிவு இல்லாததாய்(பகைவருடைய) வஞ்சனைக்கு இரையாகாததாய், தொன்று தொட்டுவந்த அஞ்சாமை உடையதே படையாகும்.

நடை வாக்கியம் :

போரில் தோற்காமலும், பகைவரின் சதிக்குத் துணை போகாமலும், தொன்று தொட்டு வரும் வீரத்தை உடையதே படை.
திருவள்ளுவர் (Thiruvalluvar) திருக்குறளை அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பால்களை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார். திருக்குறள் (Thirukkural) மொத்தம் 12000 சொற்களில் பாடப்பட்டது.


அறத்துப்பால்
தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது

பொருட்பால்
முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்
கிறையென்று வைக்கப் படும்.

காமத்துப்பால்
நிறையுடையேன் என்பேன்மன் யானோஎன் காமம்
மறையிறந்து மன்று படும்.

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே