என்பி லதனை வெயில்போலக் - அன்புடைமை

குறள் - 77
என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே
அன்பி லதனை அறம்.

Translation :


As sun's fierce ray dries up the boneless things,
So loveless beings virtue's power to nothing brings.


Explanation :


Virtue will burn up the soul which is without love, even as the sun burns up the creature which is without bone, i.e. worms.

எழுத்து வாக்கியம் :

எலும்பு இல்லாத உடம்போடு வாழும் புழுவை வெயில் காய்ந்து வருத்துவது போல் அன்பு இல்லாத உயிரை அறம் வருத்தும்.

நடை வாக்கியம் :

எலும்பு இல்லாத புழுவை வெயில் காய்ந்து கொள்வது போல அன்பு இல்லாத உயிரை அறக்கடவுள் காய்ந்து கொல்லும்.
திருவள்ளுவர் (Thiruvalluvar) திருக்குறளை அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பால்களை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார். திருக்குறள் (Thirukkural) மொத்தம் 12000 சொற்களில் பாடப்பட்டது.


அறத்துப்பால்
எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு.

பொருட்பால்
ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம் நாண்என்னும்
நன்மை குறித்தது சால்பு.

காமத்துப்பால்
அலர்நாண ஒல்வதோ அஞ்சலோம்பு என்றார்
பலர்நாண நீத்தக் கடை.

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே