முகத்தான் அமர்ந் துஇனிது - இனியவைகூறல்

குறள் - 93
முகத்தான் அமர்ந் துஇனிது நோக்கி அகத்தானாம்
இன்சொ லினதே அறம்.

Translation :


With brightly beaming smile, and kindly light of loving eye,
And heart sincere, to utter pleasant words is charity.


Explanation :


Sweet speech, flowing from the heart (uttered) with a cheerful countenance and a sweet look, is true virtue.

எழுத்து வாக்கியம் :

முகத்தால் விரும்பி- இனிமையுடன் நோக்கி- உள்ளம் கலந்து இன்சொற்களைக் கூறும் தன்மையில் உள்ளதே அறமாகும்.

நடை வாக்கியம் :

பிறரைப் பார்க்கும்போது முகத்தால் விரும்பி, இனிமையாகப் பார்த்து, உள்ளத்துள் இருந்து வரும் இனிய சொற்களைச் சொல்வதே அறம் ஆகும்.
திருவள்ளுவர் (Thiruvalluvar) திருக்குறளை அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பால்களை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார். திருக்குறள் (Thirukkural) மொத்தம் 12000 சொற்களில் பாடப்பட்டது.


அறத்துப்பால்
அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு.

பொருட்பால்
சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தம்குடியைத்
தாழாது உஞற்று பவர்க்கு.

காமத்துப்பால்
ஊடி யவரை உணராமை வாடிய
வள்ளி முதலரிந் தற்று.

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே